Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1. Door indiening van het inschrijvingsformulier van ‘Atelier In beeld’ verklaart elke deelnemer zich akkoord met de toepassing van deze algemene voorwaarden.

1.2. Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden hebben de hierna vermelde termen volgende betekenis:

 • Atelier In beeld”: de opendeurdagen voor beeldende kunstateliers die door Kunstwerkt vzw, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9000 Gent, Nederpolder 2 en met ondernemingsnummer 0474.665.342, hierna “Kunstwerkt” genoemd, i.s.m. andere partnerorganisaties en met de steun van de Vlaamse overheid jaarlijks georganiseerd worden in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en waarbij beeldende kunstenaars hun werkplek openstellen voor bezoekers die op die manier kennis kunnen maken met diverse vormen van beeldende kunst.
 • Deelnemer(s)”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die officieel is ingeschreven voor Atelier in beeld, volgens de procedure hierna bepaald, om zijn of haar atelier(s) open te stellen voor een breed publiek tijdens het weekend van Atelier in beeld.
 • “Bezoeker(s)”: alle personen die een atelier bezoeken tijdens ‘Atelier in beeld’.
 • “Beeldende kunstenaar”: iedere persoon van minimaal 18 jaar oud die één of meerdere van de volgende kunstdisciplines beoefent: beeldhouwkunst, collage, digitale beeldvorming, edelsmeedkunst, epoxyresine, film, fotografie, glaskunst, grafiek, houtbewerking, illustratie, installatiekunst, juweelontwerp, kalligrafie, keramiek, mixed media, mozaïek, schilderkunst, streetart, strip- en cartoontekenen, tekenkunst en/of textielontwerp.

ARTIKEL 2 – INSCHRIJVING EN DEELNAME

2.1. De inschrijving voor deelname aan Atelier in beeld gebeurt online, via het inschrijvingsformulier beschikbaar gesteld op de website www.atelierinbeeld.be.
Enkel beeldende kunstenaars, zoals omschreven in artikel 1.1, of de rechtspersoon waaronder zij georganiseerd zijn, komen in aanmerking voor deelname aan Atelier In beeld.
Inschrijvingen kunnen enkel ingediend worden binnen de daarvoor door Kunstwerkt voorziene periode.

2.2. Kunstwerkt beoordeelt binnen een termijn van drie (3) weken na het einde van de inschrijvingsperiode de ingediende kandidaturen. Laattijdig ingediende of onvolledige inschrijvingen worden niet in aanmerking genomen. Kunstwerkt  behoudt zich het recht om aanpassingen voor te stellen, waaraan zal moeten worden voldaan door de deelnemer, zodat de deelname past binnen de algemene voorwaarden, of om de deelname die niet aan de voorwaarden beantwoordt, af te wijzen.
De deelnemer wordt per e-mail op de hoogte worden gebracht van de beslissing van Kunstwerkt.
In afwezigheid van de bevestiging van aanvaarding zal de deelnemer niet kunnen inroepen dat zijn aanvraag aanvaard werd.

ARTIKEL 3 – VERPLICHTINGEN VAN KUNSTWERKT

Kunstwerkt verbindt zich ertoe:

 • Alles in het werk te stellen om ‘Atelier in beeld’ te organiseren op de daarvoor voorziene data, mits Kunstwerkt daartoe de bijzondere opdracht en middelen krijgt van de Vlaamse Overheid;
 • Een communicatiecampagne met diverse mediapartners te ontwikkelen voor de promotie van ‘Atelier in beeld’ met het oog op een zo ruim mogelijke bekendmaking;
 • De deelnemende ateliers aan ‘Atelier in beeld’ te promoten, en dit minimaal via een website;
 • Diverse soorten promotiemateriaal ter beschikking te stellen die door de deelnemers kunnen besteld worden binnen de voorwaarden die op de website worden vermeld, en die jaarlijks aan wijzigingen onderhevig kunnen zijn;
 • De deelnemers toe te laten om gebruik te maken van het officiële campagnebeeld van ‘Atelier in beeld’ en dit vanaf de officiële start van de publiekscampagne tot en met de officiële afloop van ‘Atelier in beeld’.

ARTIKEL 4 – VERPLICHTINGEN VAN DE DEELNEMER

4.1. De deelnemer zorgt ervoor dat zijn deelname aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De deelname komt overeen met de gegevens die bij de inschrijving aan Kunstwerkt werden meegedeeld en door Kunstwerkt werden aanvaard;
 • De deelnemer stelt zijn atelier open voor het publiek tijdens ‘Atelier in beeld’ op zaterdag 6 mei en/of zondag 7 mei 2023 en dit tijdens de vooropgestelde openingsuren.
 • De deelname mag de rechten van derden niet schenden, noch tegen enige wettelijke bepaling indruisen;
 • De deelname moet gratis zijn voor elke bezoeker en de deelnemer onthoudt zich er dan ook van enige bijdrage aan de bezoekers te vragen;

4.2. De deelnemer verbindt zich ertoe het imago van Kunstwerkt en/of ‘Atelier in beeld’, niet te beschadigen of te misbruiken. Kunstwerkt heeft het recht de deelnemer uit te sluiten van deelname aan Atelier In beeld en de onmiddellijke beëindiging van gebruik van het ter beschikking gestelde promotiemateriaal te vorderen indien de deelnemer het imago van Kunstwerkt en/of Atelier In beeld zou schaden.

De deelnemer verbindt zich ertoe het campagnebeeld van Atelier in beeld, dat samen met ander promotiemateriaal aan de deelnemer bezorgd wordt, zonder enige wijziging of aanpassing en op een duidelijk zichtbare manier aan te brengen op elke drager en elk communicatiemiddel van de deelnemer, dat de bedoeling heeft de deelname in het kader van ‘Atelier in beeld’ te promoten via eigen kanalen of via externe kanalen (persmededelingen, brochures, advertenties, publiciteit op tv of radio, of elke andere vorm van reclame en publiciteit).

ARTIKEL 5 – COMMUNICATIE EN PROMOTIE

5.1. Kunstwerkt voert een promotie- en communicatiecampagne om ‘Atelier in beeld’ te promoten via de media (geschreven pers, radio en televisie), de website en ander promotiemateriaal. De deelnemer kan evenwel, naast de promotie- en communicatiecampagne van Atelier in beeld, zelf promotie voeren voor zijn deelname, onder de voorwaarde uiteengezet in artikel 4.2.

5.2. De deelnemer dient samen met het inschrijvingsformulier een foto van zijn/haar werk in. De deelnemer geeft Kunstwerkt het recht om deze foto’s te gebruiken voor promotie en verslaggeving over Atelier in beeld en de foto’s voor deze doeleinden te publiceren, op sociale media, op de website van Atelier In beeld en op papieren drager (brochures, tijdschriften, posters, etc.). Kunstwerkt verbindt zich ertoe om bij deze publicaties, waar mogelijk, de naam van de deelnemer te vermelden.

5.3. De deelnemer dient bij het inschrijvingsformulier een tekst met beschrijving van zijn/haar activiteit als beeldend kunstenaar in. De deelnemer geeft Kunstwerkt het recht om deze tekst naar eigen goeddunken aan te passen in functie van communicatieve of promotionele behoeften.

ARTIKEL 6 – FINANCIERING VAN ATELIER IN BEELD

6.1. Kosten ten laste van de deelnemer:

 • De deelnemer draagt zelf de kosten voor de organisatie van zijn deelname;
 • De deelnemer sluit zelf de nodige verzekeringen af (burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, schadeverzekering) en kan in geen geval verhaal uitoefenen op Kunstwerkt.

6.2. Kosten ten laste van Kunstwerkt:

 • Kunstwerkt draagt alle kosten voor de aanmaak en verzending van het basispakket promotiemateriaal dat ter beschikking wordt gesteld van de deelnemers;
 • Kunstwerkt draagt de kosten verbonden aan de communicatie- en promotiecampagne vermeld in artikel 3. Kunstwerkt komt echter niet tussen in eigen kosten van de deelnemers verbonden aan de promotie van hun deelname.

ARTIKEL 7 – GEGEVENS AANGELEVERD DOOR DE DEELNEMER

7.1. De deelnemer bezorgt Kunstwerkt alle gegevens die opgevraagd worden via het online inschrijvingsformulier.

7.2. Kunstwerkt verwerkt alle persoonlijke gegevens van de deelnemer in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

ARTIKEL 8 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

8.1. Het campagnebeeld van ‘Atelier in beeld’ en het ander promotiemateriaal gebruikt om ‘Atelier in beeld’ te promoten, zijn eigendom van Kunstwerkt en mogen door de deelnemer enkel gebruikt worden in overeenstemming van hetgeen bepaald is in huidige voorwaarden.

8.2. De deelnemer verleent Kunstwerkt toestemming op tijdens Atelier In beeld foto’s en videomateriaal te maken in zijn/haar atelier en dit materiaal te gebruiken voor verslaggeving en publicaties over de editie van Atelier in beeld waaraan de deelnemer deelnam, alsook voor promotie van volgende edities van Atelier in beeld. Kunstwerkt zal zich inspannen om, bij het gebruik van foto’s en/of videomateriaal, in de mate van het mogelijke de deelnemer te vermelden wanneer hij/zij of zijn/haar werken afgebeeld worden.

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Kunstwerkt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijk geleden (in)directe of incidentele schade, winstderving of voor welke schade dan ook die door partners, deelnemers, bezoekers of derden wordt opgelopen in het kader van de organisatie van of deelname aan ‘Atelier in beeld’.  

9.2. De deelnemer draagt alle gevolgen van zijn actie ten opzichte van de bezoekers, en vrijwaart Kunstwerkt voor elke schadeclaim die bezoekers of derden zouden kunnen uitoefenen in verband met zijn deelname.

9.3. Kunstwerkt raadt de deelnemers aan zich te verzekeren bij de verzekeringsmakelaar van zijn keuze, voor:

 • burgerlijke aansprakelijkheid in het kader van de deelname: met name voor de mogelijke schade die wordt veroorzaakt aan bezoekers of derden;
 • schade aan goederen die gebruikt worden ten behoeve van of naar aanleiding van zijn deelname;
 • via Kunstwerkt kan een verzekering aangevraagd worden voor de werken die tentoongesteld worden in het atelier van de deelnemer: https://www.kunstwerkt.be/verzekeringen

ARTIKEL 10 – ANNULATIE

10.1. Indien de deelnemer na goedkeuring van zijn/haar inschrijving beslist om zijn/haar deelname te annuleren, brengt hij/zij Kunstwerkt daarvan zo snel mogelijk schriftelijk (per e-mail) op de hoogte.

10.2. Indien Kunstwerk Atelier in beeld annuleert of dient te annuleren, kan zij in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor mogelijk geleden (in)directe of incidentele schade, winstderving of voor welke schade dan ook die de deelnemer zou geleden hebben.

ARTIKEL 11 – BEËINDIGING VAN DE DEELNAME

11.1. Kunstwerkt heeft steeds het recht de deelname aan ‘Atelier in beeld’ van de deelnemer eenzijdig te beëindigen, indien het imago van het evenement ‘Atelier in beeld’, al dan niet bewust, wordt beschadigd door de deelnemer, of wanneer de deelnemer niet voldoet aan deze algemene voorwaarden van deze algemene voorwaarden.

11.2. Deze beëindiging impliceert voor de deelnemer een onmiddellijk verbod om het campagnebeeld van ‘Atelier in Beeld’ of de promotiepakketten verder te gebruiken, of om te verwijzen, op welke wijze of op welk moment dan ook, naar ‘Atelier in beeld’.

11.3. Kunstwerkt behoudt zich het recht voor om schadevergoeding vanwege de deelnemer te vorderen, voor de geleden schade.

ARTIKEL 12 – BETWISTINGEN

In geval van betwisting bij de interpretatie of uitvoering van de in deze algemene voorwaarden verleende rechten en plichten en indien partijen er niet in slagen hun geschil minnelijk te regelen, zal de rechtbank van Gent bevoegd zijn. Het Belgisch recht is van toepassing.