Privacy verklaring

1. ALGEMEEN

1.1 Kunstwerkt vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor uw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

1.2 Kunstwerkt vzw houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Dit brengt met zich mee dat wij steeds

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring
 • de verwerking beperken tot de handelingen die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • passende technische en organisatorische maatregelen nemen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

1.3 Als Kunstwerkt vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Kunstwerkt vzw
Nederpolder 2 
9000 Gent
info@kunstwerkt.be
Telefoon : +32 09 235 22 70

2. WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

2.1 Kunstwerkt vzw wil haar doelgroep, partners en netwerk informeren over de beeldende kunstpraktijk. Dit doen we in de eerste plaats door kennis en advies te delen en door in contact te treden met beoefenaars van beeldende kunst. Daarnaast bieden we via verschillende kanalen systematisch info aan, onder meer via de nieuwsbrief en website.

2.2 Uw persoonsgegevens worden door Kunstwerkt vzw verwerkt, wanneer en in de mate dat dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of wanneer Kunstwerkt vzw daar een gerechtvaardigd belang bij heeft, bijvoorbeeld om:

 • kunstbeoefenaars, partners en een breed netwerk op de hoogte te houden van ons aanbod aan vorming, projecten en activiteiten. Dit gebeurt hoofdzakelijk via de nieuwsbrief (indien toestemming van de betrokkene).
 • de deelname van een individu aan een activiteit of project mogelijk te maken (door identificatie bij inschrijving)
 • de aankoop van een publicatie of tentoonstellingsmaterialen mogelijk te maken (, door identificatie bij bestelling)
 • het aanmaken van een profiel op Beeld.be om een online portfolio te delen. Gebruikers kiezen hierbij zelf welke (contact)gegevens openbaar zijn
 • anonieme statistieken bij te houden die ons toelaten de gebruikers van ons aanbod (en doelgroep in bredere zin) in kaart te brengen. Dit doen we ter verantwoording van onze opdracht naar de Vlaamse overheid.

3. WELKE (PERSOONS)GEGEVENS VERWERKEN WE?

3.1 Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen van de betrokkene.

3.2 Op onze website maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een kleine file die door de website-eigenaar naar de harde schijf van de website-bezoeker wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Hiermee wordt het adres van de bezochte site vastgelegd samen met enkele gegevens over het bezoek die ons toelaten om een aantal anonieme statistieken bij te houden. 

3.3 Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

4. WORDEN DE GEGEVENS AAN DERDE PARTIJEN DOORGEGEVEN?

4.1 De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …)
 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven

4.2 Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

4.3. Kunstwerkt kan uw gegevens op hun gerechtvaardigd verzoek doorgeven aan de politiediensten en gerechtelijke instanties.

5. UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

5.1 Door het gebruik van onze diensten verklaart u expliciet akkoord te gaan met het privacybeleid van Kunstwerkt vzw en met de behandeling en de verzameling van de gegevens die u betreffen in overeenstemming met deze privacyverklaring.

5.2 U heeft steeds recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring (1.3) staat vermeld hoe u contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Kunstwerkt vzw kan de verwijdering enkel weigeren en uw persoonsgegevens blijven verwerken als daar een wettelijke basis voor is.

5.3 Bij het gebruik van onze diensten wordt u altijd in de mogelijkheid gesteld om de betrokken dienst niet meer aangeboden te krijgen.

6. BEWAARTERMIJN EN BEVEILIGING

6.1 Kunstwerkt vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Als algemene regel worden persoonsgegevens maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden

6.2 Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 

 • Alle personen die namens Kunstwerkt vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • De databanken waarin uw gegevens opgenomen worden zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang van derden.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

7. KLACHTEN

7.1 Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Bovenaan deze privacyverklaring (1.3) staat vermeld hoe u contact met ons kan opnemen.

7.2 U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

8. WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

8.1 Kunstwerkt vzw behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Bent u het oneens met een wijziging in de Privacyverklaring, dan heeft u steeds de mogelijkheid om uw account stop te zetten.

8.2 Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 30/12/2019